โครงการพัฒนาพื้นที่ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เป็นชุมชนเกษตรวิถีพอเพียง

ภายใต้โครงการภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2552

 

ประเด็น

สาระสำคัญโดยสรุป

1. ความสอดคล้องกับศูนย์ศึกษา

การพัฒนาห้วยทราย

- การฟื้นฟูทรัพยากรดินและน้ำ

- การพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

2. ศักยภาพพื้นที่

- จังหวัดสิงห์บุรี เป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำ วิถีชีวิตเป็นสังคมเกษตรกรรม

- ตำบลห้วยชัน มีความพร้อม/ศักยภาพ และทุนทางสังคม ประกอบด้วย

   - มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก/ผู้นำเข้มแข็งและปราชญ์ชาวบ้าน/กลุ่มเกษตรกรหลากหลายโครงสร้างพื้นฐานทางเกษตร เช่น โรงสีข้าวชุมชน โรงปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
ศูนย์ข้าวชุมชน

 

3. ปัญหาที่เกิดขึ้น

มิติทางเศรษฐกิจ (อาชีพ) การทำนาที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง

ดินเสื่อมสภาพ ศัตรูพืชมาก

มิติทางสังคม สังคมมุ่งเน้นวัตถุ ไม่คำนึงจริยธรรม ศีลธรรม คุณธรรม

ผล การพัฒนาเสียสมดุล ในมิติทางเศรษฐกิจ (อาชีพ) และมิติทางสังคม

 

4. ความจำเป็นต้องดำเนินโครงการ

 

 

- เพื่อให้การดำเนินชีวิตของเกษตรกรมีคุณภาพและมีความยั่งยืน ต้องนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ โดยดำเนินการ

ทั้งด้านมิติทางเศรษฐกิจและมิติทางสังคม

5. วัตถุประสงค์

 

- ต้นแบบแหล่งเรียนรู้ของการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง

- เพิ่มศักยภาพทุนทางสังคมและศักยภาพในด้านต่าง ๆ ของชุมชน

- บูรณาการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคี โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน

 

6. ลักษณะโครงการ 2 แผนงาน

6 กิจกรรม

6.1 แผนงานพัฒนาอาชีพเกษตร (เกษตรจังหวัดและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์)

      - การเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ (ฟื้นฟู, ปรับปรุงดิน, เลี้ยงสัตว์, เลี้ยงปลา, ส่งเสริมอาชีพ)

      - ส่งเสริมเกษตรสมบูรณ์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกผัก, ไม้ผล)

      - ส่งเสริมแปรรูปข้าว (บรรจุภัณฑ์, อบรม)

      - ส่งเสริมทำแปลงนาพันธุ์ (อบรมให้ความรู้)

      - ส่งเสริมผลิตข้าวปลอดภัย (อบรมให้ความรู้)

      - สร้างชาวนามืออาชีพ (อบรมระยะสั้น/กลาง/ยาว)

ประเด็น

สาระสำคัญโดยสรุป

 

6.2 แผนงานพัฒนาวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (พัฒนาชุมชนจังหวัด)

      - ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (ฝึกอบรม)

      - ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมวิถีเกษตรสิงห์บุรี (ประกวดพืช-ผล/กิจกรรมพื้นบ้าน/นิทรรศการ)

      - ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นชุมชนวิถีพอเพียง (ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/

เพิ่มทักษะที่จำเป็น/การทำบัญชีครัวเรือนและการออม)

      - จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลห้วยชัน (จัดตั้งศูนย์ฯ ขยายผล)

      - การยกย่องเชิดชูเกียรติ/ให้รางวัลแก่หมู่บ้านที่ดำเนินกิจกรรมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักเกณฑ์

 

7. หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี เจ้าภาพหลัก/ประสานงาน/

มีเกษตรจังหวัดสิงห์บุรีและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี เป็นเจ้าภาพร่วม

 

8. งบประมาณ

1,121,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยการบูรณาการ

งบปกติและงบท้องถิ่น

 

9. ประโยชน์ที่จะได้รับ

- ราษฎรในพื้นที่มีความพึงพอใจในการดำรงวิถีชีวิตแบบพอเพียง

- ตำบลห้วยชันเป็นชุมชนแม่แบบที่จะพัฒนาไปเป็นแหล่งเรียนรู้ของจังหวัด

- โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการขยายผลการดำเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรมในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี