• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์จังหวัดสิงห์บุรี (Vision)
"แหล่งผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐาน อาหารปลอดภัย การท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สังคมเป็นสุข"

แหล่งผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐาน อาหารปลอดภัย = พื้นที่ผลิตสินค้าเกษตรที่มีการรับรองมาตรฐาน/กำกับดูแล ด้านความปลอดภัย สินค้าเกษตรมีมูลค่าสูง ผู้ผลิต/ผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิตที่ดี


สินค้าเกษตร (agricultural commodity) = ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ อันเกิดจากการกสิกรรม การประมง การปศุสัตว์ หรือการป่าไม้และผลพลอยได้ของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่ใช้บริโภคเป็นอาหาร ใช้เป็นอาหารสัตว์หรือนำมาแปรรูปเป็นอาหารและอาหารสัตว์


การท่องเที่ยวสร้างสรรค์ = การท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวศึกษา เรียนรู้ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีต่าง ๆ ในชุมชน เพื่อสร้างประสบการณ์จากสิ่งที่มีอยู่และเป็นอยู่จริงในชุมชน มีการปรับตัวเข้ากับบริบทวิถีใหม่ (New Normal)


สังคมเป็นสุข = สังคมมีความสงบสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพียงพอ มีความสุข และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาสู่เมืองเกษตรมาตรฐานและอาหารปลอดภัยแบบครบวงจร
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : พัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาคน คุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
เป้าประสงค์ (Goal)
1. พัฒนาเกษตรกรและโครงสร้างพื้นฐานภาคเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพผลอดภัยได้มาตรฐาน และเพิ่มมูลค่าของผลผลิต โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
2. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาระบบโครงสร้างทางสังคม ทุนทางสังคม และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาเกษตรกรและโครงสร้างพื้นฐานภาคเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาผลผลิต ให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน และเพิ่มมูลค่าของผลผลิต โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
2. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เป็นเอกลักษณ์
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาระบบโครงสร้างทางสังคม ทุนทางสังคม และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง