• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์จังหวัดสิงห์บุรี (Vision)
"สังคมเกษตรอินทรีย์เข้มแข็ง ท่องเที่ยวถิ่นสิงห์บุรีเพิ่มคุณค่า พัฒนาสู่เมืองแห่งสุขภาวะที่ยั่งยืน"

สังคมเกษตรอินทรีย์เข้มแข็ง = สังคมที่เกษตรกรผลิตเกษตรที่ได้มาตรฐานอินทรีย์ มีการรวมกลุ่มเกษตรกรกันอย่างเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้


ถิ่นสิงห์บุรีเพิ่มคุณค่า = แหล่งท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวศึกษา เรียนรู้ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีต่าง ๆ ในชุมชน โดยการเพิ่มคุณค่าจากสิ่งที่มีอยู่และเป็นอยู่จริงในชุมชน


เมืองแห่งสุขภาวะที่ยั่งยืน = เมืองที่ประชาชนมีความสุข สมบูรณ์ทางกายและใจ โดยเมืองมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีรายได้เพียงพอ มีความสุข และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

พันธกิจ (Mission)
1.พัฒนาเกษตรกรและโครงสร้างพื้นฐานภาคเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน และเพิ่มมูลค่าของผลผลิต โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
2.อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องที่เป็นเอกลักษณ์
3.เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาระบบโครงสร้างทางสังคม ทุนทางสังคม และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์ (Goal)
1.ผลผลิตทางการเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน พัฒนาสู่เกษตรอินทรีย์ มีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามีบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค สู่ตลาดหลายช่องทาง
2.เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
3.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด
1. พัฒนาสู่เมืองเกษตรอินทรีย์มาตรฐานและอาหารปลอดภัยแบบครบวงจร
2. พัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
3. พัฒนาคน คุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน