• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565
21 ธันวาคม 2564

การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565

ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่

--------------------------------------------------------------------------------------

► คู่มือแนวทางปฏิบัติ ปฏิทินการทำงาน และการจัดส่งเอกสารโครงการ

    - คู่มือแนวปฏิบัติ (Guidline) การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 (ดาวน์โหลด)

► คำสั่ง

           - คำสั่ง นร. ที่ 241-2563 ลว. 13 ส.ค. 63 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (ดาวน์โหลด)

           - สั่ง นร. ที่ 242-2563 ลว. 13 ส.ค. 63  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (ดาวน์โหลด)

 

► ปฏิทินการทำงานของจังหวัดสิงห์บุรี 

          - ปฏิทินและขั้นตอนการเสนอโครงการ (ดาวน์โหลด)

          - ปฏิทินการเสนอโครงการฯ (ดาวน์โหลด)

 

►แบบฟอร์มเสนอโครงการฯ

          - แบบฟอร์มเสนอโครงการฯ (ดาวน์โหลด)