• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดการอบรมเครือข่ายผู้นำชุมชน ประชาชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
16 มิถุนายน 2565

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๓๐ น. นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม  ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเครือข่ายผู้นำชุมชน ประชาชนขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจรจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสิงห์บุรี ทำให้เห็นว่าจังหวัดสิงห์บุรี มีปริมาณการใช้รถใช้ถนนเพิ่มมากขึ้นทั้งเส้นทางสายหลักและเส้นทางสายรอง เพื่อการคมนาคมของคนในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี และเพื่อการท่องเที่ยวสัญจรของคนภายนอกพื้นที่ อีกทั้งได้ทราบสถิติอุบัติเหตุจราจรทางถนนในจังหวัดสิงห์บุรี ที่ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินค่อนข้างมาก จึงเห็นว่า การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนนั้น จำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการให้ความรู้ที่ถูกต้องตามกฎหมายจราจร การสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัย ให้แก่ประชาชนเป็นลำดับแรก ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการนี้ โดยการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่ประชาชนทั่วทุกพื้นที่ในจังหวัด ได้เกิดตระหนักถึงความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามหลักการขับขี่และถูกต้องตามกฎหมายจราจรซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้การเกิดอุบัติเหตุจราจรลดลงได้ ต่อไป ณ หอประชุมอำเภอพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี