• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีวันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
27 มิถุนายน 2565

จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีวันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติเมื่อเดือน มิถุนายน ๒๕๓๐ ได้กำหนดให้วันที่ ๒๖ มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้าน ยาเสพติดโลก ในปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและยกระดับปัญหายาเสพติดขึ้นเป็นวาระแห่งชาติ และได้มีแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับยาเสพติดโดยให้บูรณาการในทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจรมุ่งเน้นดำเนินการ ๓ มาตรการหลัก คือ  ๑. มาตรการด้านการป้องกัน ๒. มาตรการด้านการปราบปราม และ  ๓. มาตรการด้านการบำบัดรักษายาเสพติด รวมถึงรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงการให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้านชุมชนของตนให้ปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสิงห์บุรี จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้น  ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญคือ "รวมพลังไทย พ้นภัยยาเสพติด"  ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียิ่ง โดยมีพลังมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๐๐ คน  นำพลังมวลชนกล่าวปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด  และมอบใบประกาศเกียรติคุณการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในด้าน To Be Number On ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี