• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดสิงห์บุรี โครงการออกหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
28 มิถุนายน 2565

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 08.50 น. นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระราชชนนี(พอ.สว.) ร่วมกับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 พร้อมด้วยนางจิตติวรรณ สิทธิวิรัชธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นายสัมฤทธิ์ กองเงิน นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสิงห์บุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมโครงการฯ โดยจังหวัดสิงห์บุรีได้ดำเนินการและจัดทำโครงการร่วมกัน 2 โครงการหลัก คือหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสิงห์บุรี โครงการออกหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” หรือเมื่อก่อนเรียกว่า “โครงการจังหวัดเคลื่อนที่” ที่ได้จัดมาทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของทางราชการได้สะดวก ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และไม่เสียเวลาในการหาเลี้ยงชีพทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นและยังทำให้ส่วนราชการได้พบปะพูดคุยกับประชาชนซึ่งทำให้ส่วนราชการสามารถรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของพี่น้องประชาชนได้ตรงกับความเป็นจริง อีกทั้งโครงการฯ นี้ ยังทำให้ประชาชนทุกคนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่พระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระราชชนนี(พอ.สว.) เพื่อช่วยเหลือราษฎรในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล ด้อยโอกาส ให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในการนี้ผู้ว่าราชการฯ ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ นายกเหล่ากาชาดฯ รองผู้ว่าราชการฯ หัวหน้าส่วนราชการและประชนจิตอาสาเพื่อร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติให้กับจังหวัดสิงห์บุรี การจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระราชชนนี(พอ.สว.) ร่วมกับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสิงห์บุรีในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับและการให้ความร่วมมือที่ดีจากประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งประชาชนในพื้นที่ยังได้มีส่วนร่วมในการเสนอโครงการตามความต้องการของพื้นที่ในการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอและจังหวัดเพื่อที่ส่วนราชการจะได้นำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ หมู่ที่ 2 ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี