• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม ส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย
6 สิงหาคม 2565

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม ส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและการสร้างจิตสำนึกรักและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์  โรงแรมโกลเด้นดราก้อน  อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีได้กล่าวถึงความสำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยให้เข้าใจอย่างถ่องแท้และการมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และได้ร่วมลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง ว่าด้วยความร่วมมือขยายผลและการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและการสร้างจิตสำนึกรักและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กับผู้บริหาร/ผู้อำนวยการด้านการศึกษา เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นำไปถ่ายทอดให้กับ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ในโรงเรียนต่อไป  ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้ร่วมรับฟังการบรรยายจาก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จิตอาสา 904  ตอบข้อซักถาม จนเสร็จสิ้นโครงการฯ โดยมีนายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี  หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสิงห์บุรี ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการด้านการศึกษา  นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมฝึกอบรม