• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดสิงห์บุรี การจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๗๖ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๕
11 สิงหาคม 2565

จังหวัดสิงห์บุรี การจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๗๖ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐น. - ๑๒.๓๐ น. นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๗๖ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มี นางจิตติวรรณ สิทธิวิรัชธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ในฐานะคณะกรรมการจัดงาน กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี ๒๕๖๕ ดังนี้ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดำเนินงานโครงการน้ำพระทัย พระราชทาน สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศทยฯ มาเป็นปีที่ ๒๔ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ จึงถือโอกาสนี้ร่วมกับจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดสิงห์บุรี เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสิงห์บุรี และชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสิงห์บุรี การจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๗๖ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งนี้ มีกิจกรรม ประกอบด้วย ๑. การเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และเด็ก สนับสนุนโดยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสิงห์บุรี ชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสิงห์บุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด ๒. มอบเครื่องอุปโภคบริโภค สนับสนุนโดย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ธนาคารกสิกรไทย สาขาสิงห์บุรี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัดเปี่ยมสินสมบูรณ์ ๓. มอบอุปกรณ์กีฬา สนับสนุนโดย สโมสรโรตารี สิงห์บุรีวีรชน ๔. บริการทันตกรรม สนับสนุนโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี การจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ สนับสนุนสถานที่จัดกิจกรรมและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดสิงห์บุรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสิงห์บุรี ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสิงห์บุรี ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน พี่น้องประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี