• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดสิงห์บุร

วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 4/2565 ร่วมด้วย นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการแข่งขันของพื้นที่ตามศักยภาพที่มีอยู่และประสานความร่วมมือหน่วยงานในพื้นที่ตามศักยภาพที่มีอยู่ และประสานความร่วมมือหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางด้านการค้า การลงทุน ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสิงห์บุรีให้สามารถสร้างรายได้และกระจายความเจริญสู่ชุมชนท้องถิ่นให้ประชาชนที่คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน การประชุมวันนี้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด