• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาจังหวัด ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดสิงห์บุรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาจังหวัด ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดสิงห์บุรี วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับมอบหมายจาก นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาจังหวัด ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดสิงห์บุรี ณ ห้องประชุม ขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่) พร้อมด้วย นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทนส่วนราชการภูมิภาคและส่วนกลาง ผู้แทนองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้ทรงคุณวุฒิ สื่อมวลชน ร่วมประชุมฯ เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ ไปปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดสิงห์บุรี ให้มีความเหมาะสมกับศักยภาพจังหวัด สามารถตอบสนองต่อสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป