• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 1
  จมื่นสมุห์พิมาน (เจิม)
  -
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 2
  หลวงอนุรักษ์ภูเบศร์รักษา (โดม)
  -
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 3
  พระราชพินิจจัย (เหม)
  พ.ศ. 2448
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 4
  หลวงเสนานนท์ (อรุณ)
  -
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 5
  หม่อมอมรวงษ์วิจิตร
  -
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 6
  หลวงบาทศุภกิจ
  -
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 7
  พระทรงสุรเดช (เตน)
  -
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 8
  หม่อมเจ้านพมาศ
  พ.ศ. 2450 - พ.ศ. 2452
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 9
  พระพรหมประสาทศิลป์ (ลี)
  พ.ศ. 2452 - พ.ศ. 2455
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 10
  พระพิศาลสงคราม (ผล)
  พ.ศ. 2455 - พ.ศ. 2458
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 11
  พระสิงห์บุรีตรีนัทยเขตร (ม.ร.ว.กมล นพวงษ์)
  พ.ศ. 2458 - พ.ศ. 2461
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 12
  พระยาสิงห์บุรานุรักษ์ (สะอาด บูรณะสมภพ)
  พ.ศ. 2461 - พ.ศ. 2472
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 13
  พระประชากรบริรักษ์
  พ.ศ. 2472 - พ.ศ. 2476
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 14
  พระยาประเสริฐสุนทราศรัย
  18 ม.ค. 2476 - พ.ศ. 2476
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 15
  พระกำแพงพราหม
  พ.ศ. 2476 - พ.ศ. 2476
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 16
  หลวงอรรถวิจิตรจรรยารักษ์
  มี.ค. 2476 - พ.ศ. 2478
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 17
  หลวงอรรถสิทธิสุนทร
  พ.ศ. 2478 - พ.ศ. 2480
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 18
  หลวงสรรคประศาสน์
  27 ม.ค. 2480 - พ.ศ. 2486
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 19
  ขุนบริรักษ์บทวลัญช์
  1 พ.ย. 2486 - 15 ส.ค. 2490
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 20
  นายเวช เพชรานนท์
  15 ส.ค. 2490 - ธ.ค. 2490
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 21
  นายสนิท วิไลจิตต์
  ม.ค. 2491 - เม.ย. 2493
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 22
  ขุนบริรักษ์บทวลัญช์
  17 เม.ย. 2493 - ก.ย. 2500
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 23
  นายพุก ฤกษ์เกษม
  21 ก.ย. 2500 - 27 พ.ย. 2506
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 24
  ร.ต.ท.ปิ่น สหัสโชติ
  30 พ.ย. 2506 - 6 พ.ย. 2507
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 25
  นายพัฒน์ พินทุโยธิน
  7 พ.ย. 2507 - 1 มี.ค. 2509
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 26
  นายเกษม จียะพันธ์
  8 มี.ค.2509 - 22 พ.ค. 2512
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 27
  นายเอี่ยม เกรียงศิริ
  26 พ.ค. 2512 - 30 ก.ย. 2518
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 28
  นายบรรโลม ภุชงคกุล
  14 ต.ค. 2518 - 1 ธ.ค. 2521
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 29
  นายชิต นิลพานิช
  1 ธ.ค. 2521 - 1 ต.ค. 2523
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 30
  นายชำนาญ เรืองเผ่าพันธุ์
  1 ต.ค. 2523 - 30 ก.ย. 2526
ไปที่หน้า