ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 |[2562] [2561]

>>ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดการประเมิน ITA 2563<<

>>แบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563<<

>>ผลการประเมิน ITA 2562<<

การเปิดเผยข้อมูล

ข้อ

ข้อมูล

URL

ข้อมูลพื้นฐาน

O1

โครงสร้าง

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

O3

อำนาจหน้าที่

O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5

ข้อมูลการติดต่อ

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8

Q&A

O9

Social Network

http://singburi.go.th/local/social.php

แผนการดำเนินงาน

O10

แผนการดำเนินงานประจำปี

O11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

O12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

o13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

O14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

http://www.singburi.go.th/_2017/news_report/showList?cid=22

O17

e-service

http://www.singburi.go.th/local/eservice.php

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

O20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

http://www.singburi.go.th/_2017/news?cid=4

http://www.singburi.go.th/_2017/news/detail/412

O23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนุ

O24

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

http://www.singburi.go.th/damrongtham/waycompain/

http://www.singburi.go.th/anticor/contact.html

O31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

http://www.singburi.go.th/_2017/news_report/showList?cid=25

http://www.singburi.go.th/_2017/news_report/showList?cid=26

การป้องกันการทุจริต

ข้อ

ข้อมูล

URL

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

http://www.singburi.go.th/_2017/news_rule/showList?cid=8

http://www.singburi.go.th/_2017/news/detail/535

O35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

http://www.singburi.go.th/_2017/puwa/detail/219
http://www.singburi.go.th/_2017/gallery/detail/182

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

http://www.singburi.go.th/_2017/news_report/showList?cid=24

O37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

http://www.singburi.go.th/_2017/news_report/showList?cid=24

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

http://www.singburi.go.th/_2017/news_report/showList?cid=23

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

O39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

http://www.singburi.go.th/_2017/news_report/showList?cid=19

O40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

ประจำปีรอบ 6 เดือน

http://www.singburi.go.th/_2017/news_report/showList?cid=20

O41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

http://www.singburi.go.th/_2017/news_report/showList?cid=21

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

http://www.singburi.go.th/_2017/news_rule/showlist?cid=9

O43

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

http://www.singburi.go.th/_2017/news_rule/showlist?cid=9

O44

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

http://www.singburi.go.th/_2017/news_rule/showlist?cid=9

O45

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

http://www.singburi.go.th/_2017/news_rule/showlist?cid=9

O46

มาตรการป้องกันการรับสินบน

http://www.singburi.go.th/_2017/news_rule/showlist?cid=9

O47

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน

กับผลประโยชน์ส่วนรวม

http://www.singburi.go.th/_2017/news_rule/showlist?cid=9

O48

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ